دستاوردهای فنی و مهندسی سال 1398

  1. مهندسی معکوس و ساخت نمونه اولیه دستگاه پایانه راه دور HG-RTU660 براساس مدل ABB-RTU560
  2. مهندسی معکوس و ساخت نمونه اولیه دستگاه تله پروتکشن TPS-HU براساس مدل TPS-NU شرکت Selta
  3. شروع مراحل اخذ گواهی تایپ تست برای دستگاه HG-RTU660 از پژوهشگاه نیرو